Aanmelding, aanname en toelating van leerlingen

Gedurende het schooljaar houden wij informatieochtenden. Op die momenten verwelkomen wij u graag in onze school. U krijgt dan een rondleiding en er is ruimte voor het stellen van vragen.
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich aanmelden bij Barbara Mathon op 033-461 7110.
Voor dit schooljaar zijn er nog de volgende dagen:

vrijdag 18 maart 2022 - Algemene opendag voor alle scholen in Amersfoort
donderdag 19 mei 2022
maandag 20 juni 2022

Wij zien er naar uit u te ontmoeten!


Inschrijven van broertjes en zusjes

Wij verzoeken u zeer dringend om jongere broertjes en zusjes zo snel mogelijk aan te melden voor school. Zoals u bekend is hebben we beperkt plaats voor nieuwe instroom. Meldt u uw kind te laat aan, dan kan het zijn dat we géén voorrang kunnen geven en dat kan betekenen dat u uw jongere kind(eren) op een andere school moet aanmelden. U kunt het inschrijfformulier ophalen bij Barbara Mathon.

Aanname- toelatingsbeleid

Binnen KPOA geldt voor alle scholen hetzelfde aanname- en toelatingsbeleid. U kunt dit nalezen op de website van KPOA.
Kort samengevat zijn er sinds schooljaar 2017-2018 drie stappen in de inschrijfprocedure:

1. Aanmelding
De ouders van een kind zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Zij kiezen voor hun kind de naar hun mening meest passende school. De aanmeldcriteria die gelden zijn:
- het kind is niet aangemeld op een andere school
- indien het kind reeds op een school zit, voldoet de aanmelding aan de criteria van het 'convenant tussentijds overstappen'
- ouders respecteren of onderschrijven de katholieke grondslag van de school
- er is plaatsruimte op de school
- indien de school 'vol' is kan een kind wel op de wachtlijst worden geplaatst
- ouders verklaren de gegevens van hun kind volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. De school beoordeelt of er fysiek plaats is voor toelating van de aangemelde leerling. Indien er fysiek ruimte is voor de leerling, dan heeft de school zorgplicht.

Vooraanmelding
Ouders van kinderen jonger dan drie jaar kunnen hun kind aanmelden voor de school, in dat geval is er sprake van een 'vooraanmelding'. De school mag dan echter nog geen toelatingsbeslissing nemen omdat op jongere leeftijd nog niet kan worden ingeschat of extra ondersteuning nodig is in het kader van passend onderwijs.
Een vooraanmelding wordt niet automatisch een aanmelding, er moet nog een schriftelijke aanmelding worden gedaan. In principe ligt het initiatief hiervoor bij de ouders, maar de school zal ook vragen om de aanmelding definitief te maken.

2. Intake
Nadat ouders hun kind hebben aangemeld, nodigt de leerkracht, of degene die belast is met de intake, de ouder (kort voor de start van de schoolloopbaan) uit voor een intakegesprek. Ouders vullen hiervoor, al dan niet samen met de school, het intakeformulier in.
Wanneer ouders vermoeden dat hun kind meer dan reguliere zorg nodig heeft, nemen zij zelf contact op met de school. De school nodigt de ouders dan uit voor een gesprek. Op grond van alle relevante informatie beslist de directeur of de school het kind kan toelaten en indien nodig de juiste onderwijsondersteuning kan bieden of op zoek gaat naar een andere, passende school. In het laatste geval geeft de directeur op basis van dit onderzoek een advies aan de ouders.

3. Toelating en inschrijving
Een kind wordt toegelaten als na aanmelding aan de criteria voor toelating is voldaan. De school is bijvoorbeeld in staat om de extra ondersteuning die een kind nodig heeft te bieden of er is een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor S(B)O.
Indien aan alle aanmeld- en toelatingscriteria is voldaan beslist de directeur om een kind definitief in te schrijven. Dit gebeurt op basis van de datum waarop de aanmelding is ontvangen. De ouders ontvangen een bewijs van inschrijving.
Een kind wordt tijdelijk ingeschreven indien de formele termijnen om de toelaatbaarheid te bepalen zijn overschreden. Kortom: er is nog geen passende school gevonden binnen de termijn van tien weken. Het kind wordt dan tijdelijk geplaatst op de school waar het kind aangemeld is en die de zorgplicht heeft.

Aanmelding en inschrijving zij-instromers

Indien een kind vanaf groep 1 of hoger wil instromen, kunt u contact opnemen met de school. De directie zal na aanmelding bekijken of er ruimte is.
Bij een leerlingaantal van 30 leerlingen is een groep fysiek vol, we laten daarbij ruimte voor het versnellen of doubleren van leerlingen. Dit betekent dat in de praktijk groepen van 31 of 32 leerlingen kunnen zijn.
Op de website geven wij maandelijks aan welke groepen fysiek vol zijn.
Na aanmelding zal de directie de Interne Begeleider vragen om contact op te nemen met de huidige school van de nieuwe leerling. Na dit contact kan vastgesteld worden welke begeleiding de nieuwe leerling nodig heeft.
Door het verzamelen van deze gegevens wordt voor ons duidelijk hoe wij het beste aan de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen voldoen.

Het kan soms zijn dat een groep niet fysiek vol is maar dat er veel leerlingen met een grote zorgbehoefte in de groep zitten. Er is dan geen ruimte voor meer leerlingen met een grote of complexe zorgvraag. Na aanmelding zullen wij in dat geval samen met u kijken naar een plek waar wel aan deze zorg kan worden voldaan. U krijgt binnen zes weken na aanmelding van ons een schriftelijke reactie op de aanmelding.

Start op school

In de maand voordat uw kind vier wordt, mag het vijf dagdelen komen wennen. Dat gebeurt in overleg met de leerkracht. U wordt hierover 6 weken voordat uw kind vier wordt geïnformeerd. Broertjes en zusjes worden in principe niet bij elkaar in de groep geplaatst. Er is geen instroom van nieuwe leerlingen in de maanden december, juni en juli. Wordt uw kind vier jaar in december, dan zal hij/zij starten na de kerstvakantie. Is de verjaardag in juni of juli, dan start uw kind na de zomervakantie.